Review หนังสือ Born to be เภสัช ฯลฯ

2167   14   2

อยากเป็นเภสัชต้องรู้อะไร ต้องเรียนอะไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้คุณอย่างละเอียด โดยรุ่นที่มีประสบการณ์จริง -กลัวเลือดเรียนได้มั้ย -ต้องสอบอะไรบ้าง -เรียนที่เอกชนหรือรัฐบาล ยังไงดี ต่างกันยังไง -ชีวิตการเรียนปี 1-ปี 6 ต้องเรียน ต้องเจออะไรต้องเรียนบ้าง เผยเทคนิคการสอบในแต่ละวิชาที่ยากให้ผ่าน - จบแล้วเป็นได้มากกว่าแค่ทันตแพทย์นะ เป็นอะไรได้บ้าง -จบแล้วต้องใช้ทุนมั้ย อะไรยังไง